خدمات

از نظر گروه صنعتی کاسپین فروش به منزله آغاز یک تعهد و رابطه ی پایدار با مشتری بر اساس رضایت مندی ایشان میباشد هرچند محصولات توسط پرسنل کار آزموده و متخصص, نصب اجرا میگردد اما بنا به تعهدات حرفه ای به صورت ادواری بازرسی های فنی پس از نصب را به عنوان یکی دیگر از خدمات پس از فروش خود لحاظ میدارد و در صورت جابه جایی محصولات نصب شده به هر دلیل خود را متعهد به دمونتاژ و مونتاژ محصول در محل جدید و با توافق مشتری به شرح ذیل انجام میگردد

۱_رفع اشکالات پیش بینی نشده

۲_انتقال قفسه بندی نصب شده به مکان دیگر

۳_کنترل قفسه بندی اجرا شده با هدف حصول اطمینان از سازه ی نصب شده در مکان جدید

و…

کاربر گرامی ، جدیدترین محصولات ما را در سایت مشاهده کنید

نمایش